Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Наукова діяльність кафедри управління

Наукова діяльність кафедри управління

        Науково-дослідна тема кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

0116U003994 “Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах м. Києва” (2016-2020 рр.)

 

Актуальність теми:

Реформування соціально-економічної сфери країни, становлення демократичної, соціальної, правової держави, вимагають підготовки нового покоління аналітиків, економістів, консультантів, експертів, викладачів, менеджерів і працівників системи  управління.

       Основною метою управління соціально-економічною сферою країни є забезпечення належних умов для сталого економічного розвитку і, на цій основі - створення орієнтирів ефективної політики, що вирішує основні завдання забезпечення:

- стійкого збалансованого економічного зростання;

-  високого рівня зайнятості населення та продуктивності праці;

-  ефективного використання ресурсів держави;

-  поліпшення корпоративних відносин,

-  удосконалення методів антикризового управління підприємством;

- підготовку всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, спеціалістів у галузі менеджменту, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.

       Сферою наукових інтересів викладачів кафедри управління є широкий спектр проблем управління підприємством, розвитку менеджменту, напрямів ефективності якості підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать. Науково-дослідна тема кафедри обумовлена різноманіттям наукових інтересів викладачів кафедри, що надало можливість сформувати і запропонувати основні напрями науково-дослідної теми:

  1. Інституційний розвиток освіти на засадах лідерства.
  2. Механізми управління якістю підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать.
  3. Організація управління підприємства в ринковій економіці.

       Однією з найскладніших функцій управління є функція інформаційного забезпечення, яка спрямована на те, щоб своєчасно формувати, накопичувати і використовувати інформаційні ресурси для ефективного управління. Тому,  кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін є допоміжною при вирішенні всіх завдань науково-дослідної теми.

Об’єкт дослідження: процеси управління в економічній та соціальній сферах України.

Предмет дослідження: механізми державного управління соціально-економічним розвитком країни, механізми управління економічною та соціальною системою установ та організацій.

Мета дослідження: розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо формування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень на центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного життя.

 Завдання дослідження:

1. Розвиток та удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень;

2. Удосконалення теоретико-методичних положень щодо особливостей прояву лідерства в системі організаційних відносин, а також механізми впливу особистісних якостей лідера на стиль його взаємодії з оточуючими людьми,формування навичок впевненої поведінки;

3. Теоретико-методичне обґрунтування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень щодо якості підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать;

4. Розробка науково-методичних підходів щодо удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення якості управлінських рішень; подальшого розвитку  управлінських рішень, а також вибору показників ефективності для оцінювання варіантів управлінських рішень.

         Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

На теоретико-методичному рівні передбачається розвиток теорії управління в різних сферах суспільного життя:

- удосконалення концептуальних положень щодо обґрунтування наукових підходів до управління реформуванням та розвитком підприємств(галузей, регіонів);

- визначення методів та механізмів управлінського впливу на основі лідерських компетенцій;

- розробка нових наукових підходів до розв’язання управлінських і економічних задач  за допомогою математичних методів та моделей;

- розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності та підготовки управлінських кадрів.

На рівні практичного впровадження передбачається:

- розробка конкретних пропозицій, які є засадами для їхнього впровадження в практику державного управління, управління закладами освіти,  управління підприємствами у м. Київ (області). Основні наукові розробки можуть бути рекомендовані органам державної влади та підприємствам м. Київ з метою формування та розвитку соціально-економічних відносин в умовах реформування;

- методологія (вбір критеріїв та показників, розробка методик вимірювання і розрахунків, вибір засобів) моніторингу та оцінки функціонування управлінських системи;

- аналіз систем управління, їх ресурсів, внутрішніх та зовнішніх зв’язків;

- розробка перспективних напрямківуправління та стратегій діяльності підприємств з використанням прогнозних математичних моделей.

 

       Результати дослідження будуть узагальнені і опубліковані у вигляді:

-   монографії (колективної) «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах» (10,0 друк. арк.) – 2020 р.;

-   наукових статей у фахових та міжнародних виданнях за  окремими напрямами дослідження (25, 0 друк. арк.)  - 2016-2020 рр.;

-   навчально-методичних матеріалів за окремими напрямами дослідження – 2016-2020 рр.

     Керівники теми: Поспєлова Т.В., професор кафедри управління, доктор наук з державного управління, Литвин О.С., завідувач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

      Нова наукова тема кафедри управління: «Удосконалення механізмів управління в економічних та соціальних сферах міста Києва»

     Науково-педагогічні працівники випускової кафедри беруть активну участь у розробці та здійсненні наукових проектів, досліджень та програм. Завідувач кафедри Поспєлова Т.В., доценти кафедри Редько С.І., Линьова І.О., Линьов К.О. беруть активну участь у науковому проекті TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» 2015-2016 рр.

        Професор Орлова Н.С. підготувала 5 здобувачів, які одержали дипломи про присудження наукового ступеня; працює у складі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, провадить активну наукову роботу з молоддю: брала участь у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, у складі журі ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, у складі журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт.

       Доцент Яковенко І.В. бере участь у розробці нормативно-правових актів щодо управління  різними галузями економіки та участь в якості експерта в роботі місії Світового банку в Україні щодо реформування соціальної сфери.

        Над докторськими дослідженнями працюють доценти кафедри управління Тимчик О.А. і Линьов К.О.

        Науково-педагогічний персонал випускової кафедри приймає активну участь в управлінських проектах з менеджменту освіти КМДА, серед яких: міська цільова програма «Столична освіта 2016-2021 р.р.» (Наказ ДОНМС КМДА №063-4421 від 11.06.2015); конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів м.Києва (Наказ ДОНМС КМДА №317-к від 15.05.2015).

      Студенти цілеспрямовано залучаються до науково-дослідної роботи, В університеті активно працює Студентське наукове товариство (СНТ). Заступником голови СНТ Інституту суспільства є студентка ІV курсу напряму підготовки «Менеджмент» Полегенька Юлія. Зокрема у 2014-2015 н.р. СТН було проведено: зустріч з головним інженером Національного антарктичного наукового центру; креатив-бій (технологія розвитку креативного мислення в ігровій формі) між командами студентів Київського університету ім. Б.Д. Грінченка, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київського політехнічного інституту та старшокласниками шкіл м.Києва (на базі НМУ ім. О.О. Богомольця); участь у Science Slam Україна (спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія»); участь та допомога в організації Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Громадські ініціативи молоді – Основа соціально – економічної Перебудови України»; круглий стіл «Роль навчання у процесі формування наукового потенціалу студентів» та ін.

      Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень. Під керівництвом старшого викладача випускової кафедри, кандидата економічних наук Соболевої-Терещенко О.А. в Університеті працює науковий гурток «Школа управлінця».

       На випусковій кафедрі управління наукова робота здійснюється відповідно до вимог підготовки здобувачів вищої освіти з менеджменту, а також до вищої професійної освіти. Така робота є основою для проведення освітнього процесу і відповідає якісно новому теоретичному і методичному забезпеченню науково-дослідницької діяльності студентів. З цією метою науковцями кафедри опрацьована методологія, технології та методики організації науково-дослідницької діяльності, які становлять базу для підготовки здобувачів вищої освіти з цієї спеціальності. Це допомагає студентам успішно оволодіти навичками дослідження і творчої роботи, включатися у професійну діяльність, переводити наукові знання у площину практичного використання. У зв’язку з цим до навчальних планів включена спеціальна навчальна дисципліна − методологія і організація наукових досліджень.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Наукова діяльність кафедри управління