Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

 

Профілі освітніх програм

 

освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

освітній рівень: другий (магістерський)

 

Навчальний план 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

 

 

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Публічне управління та адміністрування

Код компонента

Код

(н/д, пр., ат.)

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

5

 

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

ОДЗ.01

Концептуальні засади самоменеджменту

4

Залік

ОК 2

ОДЗ.02

Методологія системного підходу та наукових досліджень

4

Залік

ОК 3

ОДФ.01

Концептуальні засади державного управління

4

Іспит

ОК4

ОДФ.02

Державна політика: аналіз та механізми впровадження

4

Залік

ОК 5

ОДФ.03

Право в публічному управлінні

4

Залік

ОК 6

ОДФ.04

Державне регулювання економічних процесів

4

Залік

ОК 7

ОДФ.05

Державна служба

4

Іспит

ОК 8

ОДФ.06

Бюджетний процес в Україні

4

Залік

ОК 9

ОДФ.07

Національна безпека

4

Іспит

ОК 10

ОДФ.08

Стратегічне управління

4

Іспит

ОК 11

ОДФ.09

Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком

4

Залік

ОК 12

ОДФ.10

Комунікація в публічному управлінні

4

Залік

ОК 13

ОДФ.11

Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні

4

Залік

ОК 14

ОП.1

Виробнича (експертно-аналітична) практика

9

Залік

ОК 15

ОА.1

Кваліфікаційна магістерська робота

6

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент :

67

 

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1

ВК 1.1

ВДС 1.1.

Інституційний механізм державної регіональної політики в умовах децентралізації

4

Залік

ВК 1.2

ВДС 1.2.

Стратегія регіонального розвитку

5

Залік

ВК 1.3

ВДС 1.3.

Сталий розвиток регіону (міста)

4

Залік

ВК 1.4

ВДС 1.4.

Публічні закупівлі

4

Залік

ВК 1.5

ВДС 1.5.

 

6

Залік

Вибірковий блок 2

ВК 2.1

ВДС 2.1.

Концептуальні засади електронного урядування

4

Залік

ВК 2.2

ВДС 2.2.

Інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування

5

Залік

ВК 2.3

ВДС 2.3.

Організаційно-правове забезпечення електронного врядування в Україні

4

Залік

ВК 2.4

ВДС 2.4

Електронна демократія та електронна держава

4

Залік

ВК 2.5

ВДС 2.5

 

6

Залік

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

23

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 

 

Теми магістерських робіт спеціальності: «Публічне управління та адміністрування»

ДУм-1-17-2.6з

ДУм-18-1.4з

 

Тематика магістерських робіт для слухачів спеціальності «074 публічне управління та адміністрування (державне управління)»

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт

 

             Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» в Університеті до кожного рівня вищої освіти, в межах кожної спеціальності кафедри розроблені освітні програми, які включають обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

На підставі освітніх програм розроблені навчальні плани, у яких визначається перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік укладається робочий навчальний план, що затверджується проректором з науково-методичної та навчальної роботи Університету та доводиться до відома студентів. Робочий навчальний план формується на підставі навчального плану на наступний навчальний рік з урахуванням замовлень студентів щодо вибіркових навчальних дисциплін.

Основна мета, завдання (навчальні цілі), зміст навчальної дисципліни, результати навчання за дисципліною, співвідношення результатів навчання за дисципліною із програмними результатами навчання, критерії оцінювання якості знань студентів, визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни.

В освітньому процесі Університету широко використовуються мультимедійні програми, комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки тощо. З метою розширення можливостей доступу до якісного навчання для підготовки фахівців використовується, як допоміжна, система дистанційного навчання Moodle. Створюються електронні навчальні курси, зорієнтовані на індивідуальне оволодіння студентами навчальним матеріалом. Електронні навчальні курси дають змогу повністю забезпечувати студентів навчальним матеріалом і стимулюють їхню індивідуальну роботу і творчі пошуки, що відповідає сучасним викликам якісного навчання.

Для підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою розроблено:

                   робочі програми навчальних дисциплін;

                   програми всіх видів практик;

                   методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт;

                   орієнтовний перелік тем магістерських робіт;

                   програми до іспиту;

                   пакети комплексних контрольних робіт;

                   методичне забезпечення атестації;

                   критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Забезпеченість дисциплін робочими програмами, іншими навчально-методичними матеріалами становить 100%.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота