Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

 

             Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» в Університеті до кожного рівня вищої освіти, в межах кожної спеціальності кафедри розроблені освітні програми, які включають обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

На підставі освітніх програм розроблені навчальні плани, у яких визначається перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік укладається робочий навчальний план, що затверджується проректором з науково-методичної та навчальної роботи Університету та доводиться до відома студентів. Робочий навчальний план формується на підставі навчального плану на наступний навчальний рік з урахуванням замовлень студентів щодо вибіркових навчальних дисциплін.

Основна мета, завдання (навчальні цілі), зміст навчальної дисципліни, результати навчання за дисципліною, співвідношення результатів навчання за дисципліною із програмними результатами навчання, критерії оцінювання якості знань студентів, визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни.

В освітньому процесі Університету широко використовуються мультимедійні програми, комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки тощо. З метою розширення можливостей доступу до якісного навчання для підготовки фахівців використовується, як допоміжна, система дистанційного навчання Moodle. Створюються електронні навчальні курси, зорієнтовані на індивідуальне оволодіння студентами навчальним матеріалом. Електронні навчальні курси дають змогу повністю забезпечувати студентів навчальним матеріалом і стимулюють їхню індивідуальну роботу і творчі пошуки, що відповідає сучасним викликам якісного навчання.

Для підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою розроблено:

                   робочі програми навчальних дисциплін;

                   програми всіх видів практик;

                   методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт;

                   орієнтовний перелік тем магістерських робіт;

                   програми до іспиту;

                   пакети комплексних контрольних робіт;

                   методичне забезпечення атестації;

                   критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Забезпеченість дисциплін робочими програмами, іншими навчально-методичними матеріалами становить 100%.

 

 

І. Дисципліни, які забезпечує кафедра для випускових спеціальностей на 2018-2019 навчальний рік"

Державне регулювання економічних процесів

Ділова комунікація в управлінні закладом освіти

Методологія системного підходу та наукових досліджень

Технологія формування команди

Управління якістю освіти НЗ

Методологія, методи та інструменти дослідження

Теорія управління

Самоменеджмент

Системний підхід в проектній діяльсноті

Менеджмент:

Вступ до спеціальності

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Лідерство та робота в команді

Менеджмент

Теорія організацій та сучасні концепції лідерства

Законодавче забезпечення управління (трудове, адміністративне, фінансове)

Маркетинг

Прийняття управлінських рішень

Cамоменеджмент

Фінансовий та інвестиційний менеджмент

Антикризовий менеджмент

Операційний менеджмент

Міжнародний менеджмент

Технологічні процеси галузей промисловості

Організація виробництва

Корпоративне управління

Методологія, методи та інструменти дослідження

Системний підхід в проектній діяльності

Технологія формування команди

Самоменеджмент Мм

Стратегічне планування програм

Управління змінами

Управління якістю

Моніторинг та оцінювання проектів і програм

 

Публічне управління та адміністрування:

 Сталий розвиток регіону (міста)

 

 

Заочна форма:

Менеджмент:

Міжкультурне середовище

Кадровий менеджмент

Міжнародний досвід

Нормативно-правові засади експертної діяльності у галузі освіти

Технології управління

Аудит та оцінювання в управлінні

Ділова комунікація в управлінні закладом освіти

Теорія управління

Управління якістю освіти НЗ

Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти

Управління фінансово-економічною діяльністю

Самоменеджмент (УНЗ)

Сутність та зміст експертної діяльності в галузі освіти

Управління навчальною та виховною діяльністю

Якість освіти, освітніх інновацій та експертний супровід їх забезпечення

 

Публічне управління та адміністрування:

Концептуальні засади державного управління

Методологія системного підходу та наукових досліджень

Державна політика

Державна служба

Державне управління соц та гум

 

 

 

ІІ. Дисципліни, які забезпечує кафедра для інших спеціальностей Університету на 2018-2019 навчальний рік 

6.030601 Менеджмент

Стратегії розвитку науки

 

Аналіз господарської діяльності та аудит

Безпека бізнесу та ризик-менеджмент

Фінансовий та інвестиційний менеджмент 

Контролінг

 

061 Журналістика (Реклама і зв'язки з громадскістю)

Основи бізнес-процесів: основи менеджменту

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Менеджмент і маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота