Про кафедру

 

fitu about

       Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (ІТМД) – потужний навчально-науковий структурний підрозділ Факультету інформаційних технологій та управління, є випусковою для здобувачів вищої освіти з галузей знань 12 «Інформаційні технології» та 11 «Математика та статистика» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 111 «Математика», відповідно, для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів. Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво досліджень аспірантів 011 "Науки про освіту", спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

 

  Історія кафедри

        Кафедра ІТМД у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації «батьківської» кафедри інформатики, яка була утворена в грудні 2003 р. як структурний підрозділ Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри в 2004-2005 рр. здійснено програмно-методичне забезпечення і перше ліцензування спеціальності «Інформатика» галузі знань «Прикладна математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст», перший набір студентів, організація і проведення навчального процесу. Далі – ліцензування спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика» галузі знань «Системні науки та кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», акредитація зазначених спеціальностей, набори та випуски фахівців з інформатики та соціальної інформатики.
     На початок 2008-2009 н.р. суттєво збільшилась кількість інформатичних і математичних дисциплін на інших спеціальностях Університету, що викликало потребу розділити кафедру на дві: інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін. Згодом було проліцензовано спеціальність «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Відповідно до вимог щодо оптимізації та інтеграції освіти із досягненнями сучасної науки в 2015 р. рішенням Вченої ради Університету кафедри об’єднано в одну із назвою «Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін».
     За роки існування кафедри здійснено 8 випусків бакалаврів інформатики і 2 випуски бакалаврів математики, 2 випуски спеціалістів, 6 випусків магістрів інформатики і соціальної інформатики, розроблено і видано понад 40 підручників і навчальних посібників, оприлюднено більше 100 наукових статей і публікацій. На кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації, виконують дисертаційні дослідження 13 аспірантів.

Сучасність

 

В штаті кафедри працюють: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 4 доктори наук, професори, 14 кандидатів технічних, фізико-математичних і педагогічних наук, доценти, старші викладачі та викладачі, запрошуються до співпраці провідні фахівці з відповідних дисциплін із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Державного Університету Телекомунікацій, Інституту фізики напівпровідників НАН України та ін.

В нинішньому складі кафедра забезпечує підготовку:

-       бакалаврів із напрямів підготовки «Комп’ютерні науки» (раніше – «Інформатика») та «Математика», при цьому передбачаються спеціалізації: у першому випадку – програмування, інтернет речей; у другому – бізнес-математика, прикладна математика;

-       магістрів із спеціальностей «Комп’ютерні науки» (спеціалізації «Безпека інформаційних систем» і «Соціальна інформатика») та «Математика».

Також педагоги кафедри викладають інформатичні та математичні дисципліни для інших спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Міжнародна інформація», «Менеджмент», «Історія», «Країнознавство», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна робота», «Філологія» та ін.

Серед програмних результатів навчання особливо звертається увага на такі, що зумовлені сучасними викликами ринку праці, а саме – отримання випускниками актуальних фундаментальних знань та розумінь в інформатиці і математиці, таких як прикладна математика, математичне моделювання, теорія систем і системний аналіз, методологія і методи наукових досліджень, бізнес-математика, робототехніка, 3D моделювання, прикладне програмування, сучасні ІКТ в освіті.

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, які оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасною технікою та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode), 3D-принтером і сканером. Всі робочі місця в комп’ютерних класах під’єднано до мережі Internet.

Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Студенти - активні учасники наукових гуртків, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і Всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

       В рамках реалізації Університетом за підтримки Київської міської державної адміністрації Соціального проекту «З Києвом і для Києва» студенти і викладачі кафедри проводять з мешканцями столиці майстер-класи з комп’ютерної грамотності та ефективної роботи ПК, заняття з інформаційних технологій, надають освітні та консультаційні послуги з інформатики та ін.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter