Про кафедру

 

fitu about

       Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (ІТМД) – потужний навчально-науковий структурний підрозділ Факультету інформаційних технологій та управління, є випусковою для здобувачів вищої освіти з галузей знань 12 «Інформаційні технології» та 11 «Математика та статистика» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 111 «Математика», відповідно, для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів. Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво досліджень аспірантів 011 "Науки про освіту", спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

 

  Історія кафедри

        Кафедра ІТМД у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації «батьківської» кафедри інформатики, яка була утворена в грудні 2003 р. як структурний підрозділ Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри в 2004-2005 рр. здійснено програмно-методичне забезпечення і перше ліцензування спеціальності «Інформатика» галузі знань «Прикладна математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст», перший набір студентів, організація і проведення навчального процесу. Далі – ліцензування спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика» галузі знань «Системні науки та кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», акредитація зазначених спеціальностей, набори та випуски фахівців з інформатики та соціальної інформатики.
     На початок 2008-2009 н.р. суттєво збільшилась кількість інформатичних і математичних дисциплін на інших спеціальностях Університету, що викликало потребу розділити кафедру на дві: інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін. Згодом було проліцензовано спеціальність «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Відповідно до вимог щодо оптимізації та інтеграції освіти із досягненнями сучасної науки в 2015 р. рішенням Вченої ради Університету кафедри об’єднано в одну із назвою «Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін».
     За роки існування кафедри здійснено 8 випусків бакалаврів інформатики і 2 випуски бакалаврів математики, 2 випуски спеціалістів, 6 випусків магістрів інформатики і соціальної інформатики, розроблено і видано понад 40 підручників і навчальних посібників, оприлюднено більше 100 наукових статей і публікацій. На кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації, виконують дисертаційні дослідження 13 аспірантів.

Сучасність

 

В штаті кафедри працюють: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 4 доктори наук, професори, 14 кандидатів технічних, фізико-математичних і педагогічних наук, доценти, старші викладачі та викладачі, запрошуються до співпраці провідні фахівці з відповідних дисциплін із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Державного Університету Телекомунікацій, Інституту фізики напівпровідників НАН України та ін.

В нинішньому складі кафедра забезпечує підготовку:

-       бакалаврів із напрямів підготовки «Комп’ютерні науки» (раніше – «Інформатика») та «Математика», при цьому передбачаються спеціалізації: у першому випадку – програмування, інтернет речей; у другому – бізнес-математика, прикладна математика;

-       магістрів із спеціальностей «Комп’ютерні науки» (спеціалізації «Безпека інформаційних систем» і «Соціальна інформатика») та «Математика».

Також педагоги кафедри викладають інформатичні та математичні дисципліни для інших спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Міжнародна інформація», «Менеджмент», «Історія», «Країнознавство», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна робота», «Філологія» та ін.

Серед програмних результатів навчання особливо звертається увага на такі, що зумовлені сучасними викликами ринку праці, а саме – отримання випускниками актуальних фундаментальних знань та розумінь в інформатиці і математиці, таких як прикладна математика, математичне моделювання, теорія систем і системний аналіз, методологія і методи наукових досліджень, бізнес-математика, робототехніка, 3D моделювання, прикладне програмування, сучасні ІКТ в освіті.

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, які оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасною технікою та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode), 3D-принтером і сканером. Всі робочі місця в комп’ютерних класах під’єднано до мережі Internet.

Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Студенти - активні учасники наукових гуртків, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і Всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

       В рамках реалізації Університетом за підтримки Київської міської державної адміністрації Соціального проекту «З Києвом і для Києва» студенти і викладачі кафедри проводять з мешканцями столиці майстер-класи з комп’ютерної грамотності та ефективної роботи ПК, заняття з інформаційних технологій, надають освітні та консультаційні послуги з інформатики та ін.

Майбутнє

В рамках Нової програми розвитку Університету розроблено та з 1 вересня 2018 р. впроваджуються нові освітні програми зі спеціальності 125 "Кібербезпека" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Отримана ліцензія становить 50 місць для першого (бакалаврського) рівня та 25 місць - для другого (магістерського) рівнів освіти"

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter