Засідання кафедри

Графік засідань кафедри

 

 

Засідання кафедри 05.02.2020р.

 
Засідання кафедри 05.02.2020 
Дата: 05.02.2020
Час проведення: 15:00
Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:
1. Затвердження робочих програм ІІ семестру 2019-2020 н.р.
2. Про результати анкетування студентів 3го курсу
3. Про нову освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
4. Про результати другого атестаційного тижня.
5. Про результати змістової експертизи ЕНК.
6. Про режим  50/50 вивчення дисциплін кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Засідання кафедри 15.01.2019р.

 
Засідання кафедри 15.01.2020 
Дата: 15.01.2020
Час проведення: 15:10
Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:
1. Проміжний звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за ІІ півріччя 2019 р.
2. Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 2019 року.
3. Звіт про фахове стажування проф. Прошкіна В.В. та викл. Сабліної М.А.
4. Міжнародні діяльність кафедри: про ініціювання та участь викладачів кафедри в міжнародних проектах.
5. Аналіз роботи кафедри протягом 2019 року та плани на 2020 рік.
6. Про організацію навчальної практики студентів 1 курсу в ІІ семестрі.
7. Затвердження Програм практик 1-4 курсів спеціальностей кафедри.
8. Уточнення навчальних навантажень на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
9. Індивідуальні плани роботи викладачів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
10. Затвердження Програм додаткового фахового вступного випробування (перехресна магістратура).
11. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
12. Про викладання дисциплін в ІІ семестрі в режимі 50/50.
13. Про збори трудового колективу факультету 22 січня 2020 р.

Засідання кафедри 04.12.2019р.

Дата: 04.12.2019
Час проведення: 15:10
Аудиторія: 505-Б
 
Порядок денний:
 
1. Про допуск магістрів 6 курсу спеціальностей кафедри до захисту дипломних робіт.
2. Про стан підготовки наукових робіт студентів до Всеукраїнського конкурсу.
3. Результати опитування студентів першого курсу про їх цінності.
4. Про результати змістової експертизи електронних навчальних курсів, поданих на сертифікацію.
5. Затвердження тем магістерських робіт студентів 6 курсу освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі".
6. Затвердження переліку вибіркових дисциплін кафедри на 2020-2021 н.р.
7. Затвердження екзаменаційних матеріалів до другого атестаційного тижня 2019-2020 н.р.
8. Про міжнародний проект "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання / Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling" (DeDiMaMo), CPEA-ST-201 9/1 0067.

 

Засідання кафедри 13.11.2019р.

Дата: 13.11.2019

Час проведення: 15:10
Аудиторія: 505-Б

 

 
Порядок денний:
 

 

1. Про відгук на автореферат дисертації «Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу» Король О.М. 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) д.п.н. Прошкіна В.В.
2. Затвердження Білетів до кваліфікаційного екзамену за вибірковою спеціалізацією «Управління електронним навчанням» для студентів спеціальності ПВШ.
3. Результати змістової експертизи ЕНК та рекомендація до сертифікації.

 

 

 

 

Засідання кафедри 30.10.2019р.

Дата: 30.10.2019
Час проведення: 15:10
Аудиторія: 505-Б
 
Порядок денний:

1. Затвердження тем магістерських робіт студентів 5 курсу спеціальностей кафедри.

2. Про цінності студентів Університету Грінченка
3. Звіт про виконання наукової теми кафедри.
4. Про стан підготовки магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальностей кафедри.
5. Результати змістової експертизи ЕНК та рекомендація до сертифікації.
6. Затвердження Програм кваліфікаційних екзаменів за вибірковою спеціалізацією «Управління електронним навчанням» для студентів спеціальностей ПВШ, ПО, ДО

 

Засідання кафедри 02.10.2019р.

Засідання кафедри, 02.10.2019

Дата: 02.10.2019

Час проведення: 15:10

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

1. Про забезпечення якості освіти
2. Про проведення наукової конференції для магістрантів «Студентський науковий пошук – 2019 р."
3. Про затвердження тематичного плану видань.
4. Про підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнської студентської олімпіади. 
5. Про профорієнтаційну роботу.
6. Результати змістової експертизи ЕНК та рекомендація до сертифікації.
7. Про направлення на підвищення кваліфікації (фаховий модуль) викладачів кафедри та затвердження індивідуальних планів проходження стажування.
8. Про Методичні рекомендації з розроблення програм практик здобувачів вищої освіти.

 

Засідання кафедри 11.09.2019р.

Засідання кафедри, 11.09.2019

Дата: 11.09.2019

Час проведення: 15:10

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 
1. Про затвердження Робочих програм навчальних дисциплін на 1 семестр 2019-2020 н.р.
2. Про перезарахування дисциплін згідно академічних довідок студентів, що зараховані/переведені в Університет з 01.09.2019 р.
3. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів кафедри на 2019-2020 н.р.
4. Про результати змістової експертизи ЕНК.

 

 

Засідання кафедри 12.06.2019р.

Засідання кафедри, 12.06.2019

 

Дата: 12.06.2019

Час проведення: 15:10

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 
1. Про роботу Центрів компетентності в ІІ семестрі 2018-2019 н.р.
2. Про результати досліджень в рамках наукової темикафедриза січень-червень 2019 р.
3. Про готовність кафедри до атестації випускників-бакалаврів 2019 р.
4. Про бази непедагогічних практик в 2019-2020 н.р.
5. Про орієнтовне навантаження викладачів кафедри на 2019-2020 н.р.

 

 

Засідання кафедри 29.05.2019р.

Засідання кафедри, 29.05.2019

Дата: 29.05.2019

Час проведення: 15:10

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 
 1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад працівників кафедри.
 2. Різне

Засідання кафедри 08.05.2019р.

 

 

Засідання кафедри, 08.05.2019

Дата: 08.05.2019

Час проведення: 15:05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 
 1. Звіти аспірантів 1-3 курсів денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання про виконання індивідуального плану в 2018-2019 н.р.
 2. Про проміжні результати виконання наукової теми кафедри
 3. Про навчальну практику студентів 2 курсу спеціальностей Математика та Комп'ютерні науки.
 4. Про підготовку конференції «Інформаційні технології – 2019».
 5. Про змістово-наукову експертизу ЕНК згідно графіка сертифікацій.
 6. Затвердження екзаменаційних матеріалів до IV атестаційного тижня.
 7. Затвердження білетів/тестів до вступних іспитів та фахових випробувань.
 8. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження Співак С.М. на тему «Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань «Інформаційні технології», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 9. Про рекомендацію до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті:
  • Гладун Марії Анатоліївни. Тема: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
  • Співак Світлани Михайлівни. Тема: ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 

Засідання кафедри 03.04.2019р.

Засідання кафедри, 03.04.2019

Дата: 03.04.2019

Час проведення: 15:05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 

 

1. Результати експеритизи ЕНК дисциплін кафедри
2. Про профорієнтаційну роботу протягом квітня-травня 2019 р.
3. Про підготовку до І (регіонального) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування на базі Університету Грінченка
4. Затвердження екзаменаційних матеріалів ІІІ атестаційного тижня

 

Засідання кафедри 27.02.2019р.

Засідання кафедри, 27.02.2019

Дата: 27.02.2019

Час проведення: 15:05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 

 

1. Уточнення плану роботи кафедри на 2019 рік по напрямах: якість освіти; наукові дослідження; міжнародна співпраця.

2. Про зміни до освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня 111.00.02 Математичне моделювання (спеціальність 111 Математика).

3. Про нову освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня 122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи (спеціальність 122 Комп’ютерні науки).

 

4. Про роботу Центрів компетентностей в ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та концепцію Центру освітніх технологій на 2019-2020 р.

5. Про платні послуги.

6. Про організацію Дня числа Пі.

 

Засідання кафедри 06.02.2019р.

 

Засідання кафедри, 06.02.2019

 

Дата: 06.02.2019

Час проведення: 10:00

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 

 

1. Проміжні звіти аспірантів 1-3 курсів.
2. Результати рейтингового оцінювання "Лідер року".
3. Пропозиції змін до переліку видів діяльності та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання НПП "Лідер року" на 2019 рік.
4. Про результати другого атестаційного тижня. 
5. Затвердження Програм вступних випробувань на 2019 рік
6. Про організацію профорієнтаційної роботи кафедри в 2 семестрі 2018-2019 н.р. 
7. Про план виконання наукової теми кафедри на 2019 рік.
8. Міжнародна діяльність і подача заявок на гранти і міжнародні проекти.
9. Про роботу центрів компетентностей у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. 

 

 

 

Засідання кафедри 16.01.2019р.

 

Засідання кафедри, 16.01.2019

 

Дата: 16.01.2019

Час проведення: 15:10

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 

1. Виконання викладачами кафедри індивідуальних планів за І семестр 2018-2019 н.р.

2. Звіт про роботу кафедри за 2018 рік та плани роботи кафедри на 2019 рік.

3. Про забезпечення освітнього процесу ЕНК.

4. Уточнення навчального навантаження викладачів кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

5. Про організацію навчальної практики студентів 1 курсу в ІІ семестрі.

6. Про профорієнтаційну роботу.

7. Про якість навчання студентів 1 і 2 курсів та роботу Центрів компетентностей

8. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2 семестр 2018-2019 н.р..

9. Про ініціювання та участь викладачів кафедри в міжнародних проектах.

10. Затвердження Програм випускних іспитів бакалаврів спеціальностей:

- 111 Математика - два іспити: 1) вища математика; 2) педагогіка, психологія і методика навчання математики.

- 122 Комп’ютерні наук - один комплексний іспит з інформатики та методики ї навчання

12. Звіт про планове фахове стажування доцентів кафедри Абрамова В.О. та Семеняки С.О.

13. Про викладання в 2 семестрі в режимі 50/50 таких курсів:

 

Засідання кафедри 05.12.2018р.

Засідання кафедри, 05.12.2018

Дата: 05.12.2018 р.

Час проведення: 15.05 год.

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний

 

 1. Про експеримент з повного забезпечення ЕНК усіх дисциплін кафедри на ІІ семестр.
  1. Про підготовку до акредитаційної експертизи спеціальностей кафедри.
 1. Про допуск до захисту магістерських робіт спеціальностей кафедри
 1. Про перелік вибіркових навчальних дисциплін для кожного освітнього рівня спеціальностей кафедри.
 1. Про навчально-наукові екскурсії для розвитку фахових компетентностей студентів (видатних пам’яток, історичних і науково-значущих місць в Україні і закордоном).
 1. Перезарахування дисциплін студентам, що поступили на 2 курс спеціальності «Комп’ютерні науки та ІТ» в січні 2018 р.
 1. Про профорієнтаційні заходи на грудень.
 1. Звіт про стажування на базі кафедри викладачів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

 

Засідання кафедри 03.10.2018р.

Дата: 03.10.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:
 
1. Звіт аспіранта третього року навчання з.ф. Сабліної М.А. про виконання індивідуального плану роботи за 2017-2018 н.р.
 
2. Про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, зарахованих на третій та другий курси спеціальностей кафедри.
 
3. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до першого атестаційного тижня 2018-2019 н.р.
 
4. Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р
 

Засідання кафедри 12.09.2018р.

Дата: 12.06.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

1. Звіт про виконання індивідуального плану роботи в 2017-2018 н.р. аспірантів заочної форми навчання Доповідачі: Настас (Бучинська) Д.Л., Сабліна М.А.

2. Про відрахування аспірантів у зв'язку із закінченням терміну дії договорів та завершенням навчання. Доповідач: Литвин О.С.

3. Про затвердження Робочих програм навчальних дисциплін 1 семестру 2018-2019 н.р. Доповідач: Машкіна І.В.

4. Про профорієнтаційну роботу в 2018-2019 н.р. Доповідач: Литвин О.С.

5. Про призначення наукових керівників аспірантам 2018 р. вступу. Доповідач: Прошкін В.В.

6. Про призначення наставникыв новим спывробытникам кафедри згідно положення про адаптацію новопризначенних науково-педагогічних співробітників.

 

7. Про затвердження Програми кандидатських іспитів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (ІКТ в освіті). Доповідач: Литвин О.С.

8. Про затвердження переліку дисциплін, які читатимуться в режимі 50/50 в 1 семестрі 2018-2019 н.р. Доповідач: Машкіна І.В.

9. Про конкурс нових ідей Grinchenko v. 2.0 Доповідач: Литвин О.С.

 

Засідання кафедри 06.06.2018р.

Дата: 06.06.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

 1. Про рекомендації до захисту магістерських робіт студентів ОКР «магістр» у 2018 р.
 2. Про рекомендації для прийому на навчання для здобуття ОКР «магістр» 
 3. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
 4. Підсумки роботи кафедри у 2017-2018 н.р. 
 5. Затвердження звіту про виконання плану роботи кафедри за І півріччя 2018 р.
 6. Про готовінсть кафедри до атестації випускників спеціальностей "Математика", "Інформатика" та "Комп’ютерні технології та ІТ".
 7. Про участь проектів кафедри в конкурсі громадських проектів м. Києва
 8. Різне

Засідання кафедри 01.06.2018р.

 

Дата: 01.06.2018 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 414

 Порядок денний:

1. Дисертації Гладун Марії Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Тема дисертаційного дослідження:

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 

 

2. Дисертації Співак Світлани Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Тема дисертаційного дослідження:
ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

3. Різне

 

 

Засідання кафедри 17.05.2018р.

 

Дата: 17.05.2018 р.

Час проведення: 14.30

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

 1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад працівників кафедри.

2. Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 02.05.2018р.

Дата: 02.05.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

1. Звіти аспірантів 1-3 курсів про виконання індивідуальних планів на 2017-2018 н.р. 

2. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до четвертого атестаційного тижня.

Доповідач: Машкіна І.В.

3. Про стан виконання магістерських робіт студентами ОР «магістр» та рекомендації до попереднього захисту.

Доповідач: Литвин О.С.

4. Про План виконання наукової теми кафедри на 2018-2021 рр.

Доповідач: Прошкін В.В.

5. Про підготовку конференції молодих дослідників «Інформаційні технології – 2018» (17 травня 2018).

Доповідач: Глушак О.М.

6. Про результати змістово-наукової експертизи ЕНК «Фізичні процеси в обчислювальних системах» (спеціальність: Комп’ютерні науки, 1 курс). Викл. Абрамов В.О., Рижко-Семенюк С.М.

7. Різне

 

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 04.04.2018р.

Дата: 04.04.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 502

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

 

1. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 курсу Горбатовського Д. та Бутовського Д. (науковий керівник - Морзе Н.В.)

2.Про участь делегації Університету в ознайомчому тренінгу в університеті Deusto (Іспанія) відповідно до завдань проекту Erasmus + «MoPED».

Доповідач: Гладун М.А.

 

3. Про профорієнтаційну роботу на період квітень-червень та вступну кампанію липень-серпень 2018.

Доповідач: Скоробрещук Г.М.

4. Про роботу Центру живої математики

Доповідачі: Астаф'єва М.М., Радченко С.П., Семеняка С.О.

5. Про активізацію участі викладачів кафедри у грантових програмах.

6. Про стан реалізації Плану виконання наукової теми кафедри на 2018 р.

Доповідач (пп.4-5): Прошкін В.В.

7. Про організацію Всеукраїнської студентської олімпіади з Програмування

Доповідач: Литвин О.С.

8. Про викладання дисциплін в режимі 50/50 дисциплін:

Доповідач: Литвин О.С.

9. Про дорожню карту якості освітнього процесу на Факультеті інформаційних технологій та управління на 2018 piк.

Доповідач: Литвин О.С.

10. Різне

 

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 14.03.2018р.

Дата: 14.03.2018 р.

Час проведення: 13.15

Аудиторія: 226

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

1. Про затвердження теми аспіранта 1 курсу Вєтчаніна Євгена Сергійовича, наук. керівник – к.п.н., доцент, професор кафедри Жильцов О.Б.: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями старших класів».

Доповідач: аспірант Вєтчанін Є.С.

 

 

 

2. Про результати навчальної практики студентів 1-х курсів спеціальностей «Математика» та «Комп’ютерні науки».

Доповідачі: Семеняка С.О., Співак С.М.

 

3. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до третього атестаційного тижня 

Доповідач: Машкіна І.В.

 

4. Затвердження програм та екзаменаційних матеріалів до кваліфікаційних екзаменів за спеціальностями «Інформатика» та «Математика», 4 курс.

Доповідачі: Бушма О.В., Астаф’єва М.М.

 

5. Про результати конференції «Студентський науковий пошук – 2018».

Доповідач: Глушак О.М.

 

6. Про відвідування занять студентами та можливі способи його активізації.

Доповідач: Литвин О.С.

 

7. Про використання корпоративної пошти.

Доповідач: Рижко-Семенюк С.М.

 

8. Про проведення Міжнародного дня числа пі.

Доповідач: Астаф’єва М.М.

 

9. Про організацію та проведення ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 28 березня 2018 р.

Доповідачі: Прошкін В.В., Бодненко Д.М. 

 

10. Про норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників університету.

Обговорення наказу № 95 та змін до нього.

Доповідач: Литвин О.С. 

 

11. Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 07.02.2018р.

Дата: 07.02.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

1.Проміжна атестація аспірантів.

 

2.Про затвердження теми аспіранта 1 курсу Зарубіна Михайла, наук. Керівник – д.п.н., доцент, професор кафедри Прошкін В.В.: «Проектування хмаро орієнтованого середовища навчання web-програмування майбутніх учителів інформатики».

Доповідач: аспірант Зарубін М.В.

 

3.Про результати другого атестаційного тижня. Порівняння результатів сесій зима 2017 та зима 2018 на предмет впливу на успішність введенням письмового іспиту та кодування 

Доповідачі: Машкіна І.В., Мазур Н.П.

 

3. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за І семестр 2017-2018 н.р. 

 

4. Про результати анкетування «Викладач очима студентів»

Доповідач: Литвин О.С.

 

5. Звіт про виконання роботи кафедри у І семестрі 2017-2018 н.р. і задачі на 2018 рік.

Доповідач: Литвин О.С.

 

6. Про організацію профорієнтаційної роботи кафедри в 2 семестрі 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Литвин О.С.

 

7. Про план виконання наукової теми кафедри 2018 року.

Доповідач: Литвин О.С.

 

8. Про затвердження переліку дисциплін, які передбачають режим дистанційного навчання або 50/50 у 2 семестрі 2017-2018 н.р.

Доповідач: Литвин О.С.

 

9. Про підготовку до конференції “Студентські наукові пошуки-2018” на базі кафедри.

Доповідач: Глушак О.М.

 

10. Про підготовку до конференції “Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці” на базі кафедри.

Доповідачі: Прошкін В.В., Бодненко Д.М.

 

11. Про участь в Всеукраїнській студентській олімпіаді

Доповідач: Прошкін В.В.

 

12. Пропозиції щодо складу екзаменаційних комісій для Вступу-2018.

Доповідач: Литвин О.С.

 

13. Про концепцію розвитку центру моделювання і програмування та розклад його роботи центрів компетентностей у ІІ семестрі.

Доповідачі: Яскевич В.О., Семеняка С.О.

 

14. Про перезарахування дисциплін та академзаборгованість студентів, що перевелись на 2й курс спеціальності «Комп’ютерні науки та ІТ»  

Доповідачі: Машкіна І.В.

 

 

15. Різне

 

 

 

 

Засідання кафедри 06.12.2017р.

Дата: 06.12.2017 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

1. Про стан підготовки студентських наукових робіт на Всеукраїнський конкурс.

Доповідачі: Литвин О.С., Абрамов В.О., Астаф’єва М.М., Прошкін В.В., Вембер В.П.

 

2. Про результати анкетування студентів 1 курсу «Перші кроки Нової освітньої стратегії».

Доповідач: Литвин О.С.

 

3. Про алгоритм переходу кафедри на Нову освітню стратегію.

Доповідач: Литвин О.С.

 

4. Про звіт з науки за 2017 рік (календарний).

Доповідач: Прошкін В.В. 

 

 5. Про змістовну експертизу ЕНК:

-  «Сучасні методи дослідження соціальної інформації» спеціальності «Комп’ютерні науки та ІТ (соціальна інформація)», VІ курс  

- Електронний документообіг» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління», VІІ курс 

Викладач Носенко Т.І. Рецензенти: Литвин О.С., Машкіна І.В.

Доповідач: Литвин О.С.

 

6. Відгуки на автореферат дисертацій:

- Морквян Ірини В’ячеславівни «Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

- Ульченко Юлії Вікторівни  «Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу»,  подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

- Нечипуренка Павла Павловича «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

- Деньги Наталії Миколаївни, «Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу»,  поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних  наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доповідач: Прошкін В.В.

 

 

7. Про форми проведення іспитів студентів спеціальностей «Математика», «Комп’ютерні науки».

Доповідач: Литвин О.С.

 

8. Про організацію асистентської практики магістрів 6 курсу спеціальності «Математика». 

Доповідач: Бодненко Д.М.

 

 

9. Про перезарахування навчальних дисциплін студента спеціальності «Математика»VI курсу Чернова Олександра Васильовича.

Доповідач: Мазур Н.П.

 

10. Різне

 

 

 

Засідання кафедри 01.11.2017р.

 Дата: 01.11.2017 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

  

 

Порядок денний:

1. Про пропозиції кафедри до каталогу дисциплін за вибором. 

Доповідач: Литвин О.С.

2. Про концепцію розвитку центрів компетентностей.

Доповідач: Литвин О.С.

3. Затвердження методичних матеріалів (Програм і білетів) до підсумкової атестації магістрів спеціальності «Математика»: комплексного іспитів з вищої математики та із спеціалізації "Професійна педагогічна освіта (інформатика).

Доповідачі: Астаф’єва М.М., Машкіна І.В.

4. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до ІІ атестаційного тижня. 

Доповідач: Литвин О.С.

5. Про підготовку дидактичних і методичних матеріалів та обладнання для навчальної практики 1 курсу студентів спеціальностей 111 «Математика» та 122 «Комп’ютерні науки».

Доповідачі: Астаф’єва М.М., Литвин О.С.

6. Про підготовку "Методичних рекомендацій щодо написання магістерської кваліфікаційної роботи" для студентів спеціальності "Математика" (авт.: Астаф’єва М.М., Прошкін В.В., реценз.: Бушма О.В., Семеняка С.О.) 

Доповідачі: Прошкін В.В.

7. Про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, що вступили на ІІ-ІІІ курси у 2017 році.

Доповідач: Литвин О.С.

8. Різне

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter