Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Звіт про науково-дослідну роботу «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці» кафедри комп’ютерних наук і математики

25 березня 2021 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про виконання наукової теми кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління “Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці” (реєстраційний номер 0116U004625, термін виконання: 2016 – 2021 рр., керівник: О.С. Литвин, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник).

Теоретичне та практичне значення результатів полягає у створенні нових математичних знань теоретичного та прикладного характеру, розробці й удосконаленню апаратно програмних засобів автоматизованих систем керування; у розробці методологій їх впровадження в освітній процес вищої та загальної середньої школи та використання у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського університету імені Бориса Грінченка та інших закладів вищої й загальної середньої освіти, використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України.

Основні результати наукових досліджень були апробовані на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема, на організованих і проведених науково-педагогічними працівниками кафедри Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» (2017, 2018, 2021 рр.) та Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Інформаційні технології» (щороку).

За результатами дослідження підготовлено 11 колективних монографій, 195 статей, з них 92 – у виданнях, що індексуються в НМБД Scopus та Web of Sciense, 28 посібників та підручників, отримано 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та 4 патенти на винахід. Підготовлено колективну монографію «Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці», в якій представлено основні наукові та практичні результати з наступних напрямів: математичне та комп’ютерне моделювання, апаратно-програмні засоби автоматизованих систем керування, використання цифрових технологій в освітньому процесі. Протягом виконання наукової теми аспірантами захищено 4 кандидатські дисертації.

Результатів роботи можуть бути використані іншими закладами освіти при розробці освітніх програм, навчальних планів, навчально-методичних матеріалів, електронних навчальних курсів для викладання інформатичних і математичних дисциплін студентам різних спеціальностей, особливо, під час навчання у дистанційному та змішаному форматах; фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях в математиці, комп’ютерних науках, економіці, фізиці, медицині та ін.

Перспективи подальших досліджень вбачаються в обґрунтуванні та розробленні теоретичних і методологічних засад використання цифрових технологій та математичних моделей в сучасному суспільстві знань; упровадженні результатів наукових досліджень в контексті соціальної або комерційної привабливості на трьох рівнях: інституційному, регіональному та національному.

 

Звіт про науково-дослідну роботу