Звіт про проходження практики з додаткової спеціалізації «Комп’ютерна графіка та дизайн» студентів ІV курсу напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»

         Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» студенти ІV курсу проходили практику з додаткової спеціалізації з 20 березня по 8 квітня 2017 року.

       Практика з додаткової спеціалізації «комп’ютерна графіка та дизайн» передбачає самостійну діяльність студента з поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін, передбачених навчальним планом із зазначеної додаткової спеціалізації. Вона спрямована на розвиток у студентів умінь, навичок застосовувати сучасні засоби і методи базових дисциплін спеціалізації.

       Мета практики з додаткової спеціалізації – практична підготовка до комплексного екзамену з додаткової спеціалізації та формування у випускників напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» системи знань з дисциплін, що забезпечують додаткову спеціалізацію практичного спрямування.

Основним завданням практики з додаткової спеціалізації є:

  • аналіз рівня організації наукових досліджень на базі практики та можливості їх застосування у власній роботі;
  • практичне засвоєння змістовної частини спеціальних дисциплін, що формують додаткові спеціалізації «комп’ютерна графіка та дизайн»;
  • опрацювання наукової, періодичної літератури й методичних матеріалів за напрямом додаткової спеціалізації;
  • збір, систематизація й узагальнення теоретичного і практичного матеріалу для підготовки до комплексного екзамену з додаткової спеціалізації;
  • набуття досвіду проведення емпіричних досліджень за напрямом спеціалізації;
  • закріплення знань та умінь збору та статистичної обробки емпіричного матеріалу;
  • оволодіння уміннями якісного та кількісного аналізу отриманих емпіричних даних;
  • підготовка тез доповіді на студентську конференцію або статті для опублікування.

       Базами практики було обрано сучасні компанії та фірми, на базі яких студенти мали змогу відточити свої навики роботи з різними програмними засобами, які вони вивчали впродовж чотирьох років навчання, та перейняти практичний досвід своїх старших наставників від бази практики. Таким чином закріпити набуті теоретичні та практичні знання в університеті в умовах реальної роботи над проектами: програмування різних програмних додатків, веб-дизайн та програмування сайтів, дизайн поліграфічної продукції, розробка фірмового стилю, шрифтів та логотипів, рекламних банерів, тощо. Зокрема, наші студенти добре себе зарекомендували у науково-методичному центрі інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, де вони розробляли буклети та листівки, календарі та дизайн подарункових чашок (фото представлені нижче).

      В процесі проходження практики студенти склали реферати, огляди та проаналізували сучасний стан напряму «комп’ютерна графіка та дизайн». Найбільш ефективним методом навчання за спеціалізацією визначено проектну методику та практико орієнтовані завдання. Результати виробничої практики дають можливість зробити висновок про якісну підготовку бакалаврів до професійної діяльності. Студенти демонстрували повне розуміння завдань, знали та вміли використовувати необхідні інструменти та сервіси для отримання найкращого результату.