Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота кафедри управління

 

Наукові дослідження на кафедрі управління здійснюється відповідно до науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва» (реєстраційний номер 0116U003994, термін виконання: 2016-2021 н.р., керівник – доктор економічних наук, доцент Ільїч Людмила Миколаївна).

В межах даної теми виділено два напрями:

1. Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та місцевий рівні (виконавці: Ільїч Л.М., Поспєлова Т.В., Удовиченко В.П., Акіліна О.В., Марухленко О.В., Штепа О.В., Краус К.М.).

2. Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти (виконавці: Панченко А.Г., Яковенко І.В., Гладкова В.М., Синицина Н.Г., Тимчик О.А.).

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні

в межах першого напряму:

 • Досліджено концептуальні положення щодо вдосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.
 • Сформовано науково-методичні підходи щодо розвитку соціально-економічної політики в умовах сталого розвитку та євроінтеграції: здійснено обґрунтування стандартів КСВ.
 • «Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві» (Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №20).
 • «Формування культури здорового способу життя учнів в умовах білінгвального навчального закладу» (Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №20).
 • «Формування навичок ХХІ століття як основа самовизначення та саморелізації особистості» (Гімназія №191 Дніпровського району).
 • «Організаційно-педагогічні засади забезпечення розвитку особистості в освітньому середовищі з роздільним навчанням хлопців і дівчат у ліцеї-інтернаті №23 «Кадетський корпус».
 • Проведення 8 науково-практичних конференцій (регіональних та всеукраїнських) та друк матеріалів зазначених конференцій.
 • Підготовку 65 наукових праць.
 • Розробку Методичних рекомендацій щодо відбору на заміщення вакантної посади директора комунального комплексного позашкільного навчального закладу, директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста; Методичних рекомендації щодо інструменту оцінювання діяльності закладів загальної середньої освіти в умовах реформування української школи.
 • Створення ЕНК «Економіка праці та СТВ» (Центра Основ управління). Результатом роботи Центра є проєкти студентів: групи Мб-1-17-4.0д В. Захарової, Д. Гришка та Д. Пруднікова «IEYP» (Дослідження проблем молодіжного ринку праці) та студента групи Мм-1-17-1.4д. Макарова Максима «STUD JOB» (Створення ефективної платформи пошуку роботи).
 • Розроблення освітніх модулів навчальних дисциплін з розвитку громадянських компетентностей та їх впровадження у навчальні плани кафедри при підготовці фахівців у рамках магістерської програми спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
 • Підготовку студентів до конференцій, олімпіад, всеукраїнських конкурсів наукових робіт (85 осіб).
 • Підготовку навчальних посібників: «Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти»; «Психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника закладу середньої освіти»; «Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика і розвиток»; «Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства».

3. Запропоновано розвиток і використання ефективних інститутів взаємодії держави і бізнесу у вигляді державно-приватного партнерства.

4. Структуровано і класифіковано проблеми молодіжного безробіття, характеристики і чинники молодіжної зайнятості у м. Києві.

5. Досліджено стан окремих практик децентралізації в соціальній сфері та визначені перешкоди цим процесам.

6. Досліджено європейський досвід міських агломерацій, функціонування місцевих громад та можливість його застосування в Україні, при створенні Київської столичної агломераціі, зокрема щодо моделі громади майбутнього та розбудови SMART-міста.

в межах другого напряму:

7. Досліджено концептуальний підхід до управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти.

8. Досліджено теоретико-методологічні засади соціально-психологічного супроводу управління закладами середньої освіти м. Києва.

9. Розроблено теоретичні акмесинергетичні засади розвитку менеджера освітнього закладу; розроблено та апробовано цілісну акмеологічну модель розвитку особистості менеджера закладу освіти та акмеологічну технологію такого розвитку.

10. Розроблено критерії проведення внутрішнього аудиту в ЗЗСО, зокрема і оцінювання освітнього процесу в закладах з інклюзивним навчанням.

11. Розроблено опитувальник для громади закладу освіти з визначення критеріїв оцінювання діяльності закладу.

12. Підготовлено тренінг для керівників ЗЗСО «Включення закладів освіти в експериментальну роботу-умова розвитку».

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні

в межах першого напряму:

1. Запропоновано внесення змін до законів про місцеві державні адміністрації, місцеве самоврядування та спеціальні закони, що регулюють діяльність кожної із сфер – медицини, освіти, соціальних послуг (впроваджено під час розробки законопроектів Яковенком І.В. в Комітетах з питань охорони здоров’я; соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення).

2. Розроблено концептуальні засади щодо підтримки молодіжної зайнятості, які презентовано на форумі «Молодь та децентралізація влади в Україні».

3. Проведено Конкурс науково-практичних студентських проєктів, чотири напрями (номінації): проєкт розвитку бізнесу, проєкт розвитку факультету, ефективний соціальний проєкт.

4. Проведено конкурс інноваційних проектів «Бої стартапів: інновації та управління ними», де представлено індивідуальні та колективні стартап-проєкти.

в межах другого напряму:

5. У співробітництві із Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) впроваджено процедуру проведення відбору на заміщення вакантної посади директора комунального комплексного позашкільного навчального закладу «Київський міський будинок учителя» та директора загальноосвітнього навчального закладу міста Києва.

6. Розроблено акмеологічний тренінг, який використовується у процесі опанування магістрами спеціальності «Управління навчальним закладом» навчального предмету «Кадровий менеджмент».

7. Впроваджені тренінги: «Планування діяльності ЗДО/ЗЗСО/ЗПО» (проведено у 7 районних управліннях освіти м. Києва); «Оцінювання і самооцінювання діяльності закладу освіти» (впроваджено на ОПП «Управління навчальним закладом»).

8. Запровадження експериментальної роботи в діяльність закладів освіти: 

Результати досліджень викладачів кафедри управління оприлюднені на парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (10 квітня 2019 року); комітетських слуханнях «Молодіжне житлове кредитування – вклад в майбутнє європейської України», які відбулися у Верховній Раді України (18 квітня 2019 року); засіданні круглого столу «Стан функціонування Пенсійного фонду України» в Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (16 травня 2019 року), а також на міжнародних і всеукраїнських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах. Кількість доповідей на конференціях і семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів склала понад 60.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами: здійснюється індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень на конференціях, семінарах, круглих столах, підготовка наукових публікацій у фахових виданнях України. На кафедрі діє науковий гурток «Школа управлінця».

Науково-дослідна та творча діяльність науково-педагогічних працівників випускової кафедри представлена у Додатку.