Навчально-методична робота

Профілі освітніх програм

освітній рівень: перший (бакалаврський)

Робочі програми навчальних дисциплін:

освітній рівень: другий (магістерський)

Тематика магістерських робіт для слухачів спеціальності «074 публічне управління та адміністрування (державне управління)»

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт


Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра

 

             Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» в Університеті до кожного рівня вищої освіти, в межах кожної спеціальності кафедри розроблені освітні програми, які включають обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

На підставі освітніх програм розроблені навчальні плани, у яких визначається перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік укладається робочий навчальний план, що затверджується проректором з науково-методичної та навчальної роботи Університету та доводиться до відома студентів. Робочий навчальний план формується на підставі навчального плану на наступний навчальний рік з урахуванням замовлень студентів щодо вибіркових навчальних дисциплін.

Основна мета, завдання (навчальні цілі), зміст навчальної дисципліни, результати навчання за дисципліною, співвідношення результатів навчання за дисципліною із програмними результатами навчання, критерії оцінювання якості знань студентів, визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни.

В освітньому процесі Університету широко використовуються мультимедійні програми, комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки тощо. З метою розширення можливостей доступу до якісного навчання для підготовки фахівців використовується, як допоміжна, система дистанційного навчання Moodle. Створюються електронні навчальні курси, зорієнтовані на індивідуальне оволодіння студентами навчальним матеріалом. Електронні навчальні курси дають змогу повністю забезпечувати студентів навчальним матеріалом і стимулюють їхню індивідуальну роботу і творчі пошуки, що відповідає сучасним викликам якісного навчання.

Для підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою розроблено:

–                   робочі програми навчальних дисциплін;

–                   програми всіх видів практик;

–                   методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт;

–                   орієнтовний перелік тем магістерських робіт;

–                   програми до іспиту;

–                   пакети комплексних контрольних робіт;

–                   методичне забезпечення атестації;

–                   критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Забезпеченість дисциплін робочими програмами, іншими навчально-методичними матеріалами становить 100%.