Про кафедру

    Кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:

-  перший (бакалаврський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Економіка міста. Урбаністика (спеціальність 051 «Економіка»)

-  другий (магістерський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізації «Міжнародні фінанси» та «Фінансове посередництво»)

   KFE 1Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та економіки сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 9 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук та 6 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 5 мають вчене звання доцента).

   Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в галузях функціонування фінансових ринків, фінансового, інвестиційного, інноваційного і страхового менеджменту, управління економічною безпекою підприємств і регіонів, міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності та інших професійних напрямках діяльності кафедри.

   Викладачами кафедри фінансів та економіки викладається близько 50 навчальних дисциплін, для яких створений та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

   Кафедра готує висококваліфікованих фінансистів та економістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, фінансових структур (включаючи банки, страхові компанії, ломбарди, інвестиційні фонди, біржі, аудиторські і консалтингові фірми), а також фінансових працівників для органів муніципального управління різних рівнів. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійни

KFE 2

х навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. 

   Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі фінансів та економіки функціонують центри компетенцій: Центр економічної дидактики, Центр банківських та фінансових послуг, Центр страхового бізнесу, Центр фінансових проектів. Навчання в центрах дозволяє моделювати реальну діяльність фінансових установ, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Кафедра фінансів та економіки активно співпрацює у напряму працевлаштування своїх випускників на підприємства Київського регіону у страхових та інвестиційних компаніях, банках та інших фінансово-кредитних установах.   Викладачі кафедри фінансів та економіки беруть активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри: «Розвиток економіки Київського регіону в умовах євроінтеграції». У рамках організації наукової роботи студента при кафедрі працює студентський науковий гурток “Фінансовий аналітик”.

 KFE 3

{sliders Історія Кафедри |closed}

2007 рік – у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка була проведена реорганізація, у результаті якої створено кафедру економічної теорії та методики навчання економіки. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Козачок Ларису Геннадіївну. Викладачі кафедри забезпечували викладання загальних та галузевих економічних дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, маркетинг соціальної роботи, економіка підприємства, економіка освіти та інші.

2009-2012 роки – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професорПеревозчиков Віктор Іванович – фахівець в галузі державного регулювання економіки, автор численних підручників та монографій.

2010 рік  – започатковано підготовку бакалаврів та магістрів з нових спеціальностей: «Менеджмент та адміністрування» та «Фінанси і кредит». Кафедра стала випусковою, була перейменована у кафедру менеджменту, економіки та фінансів і увійшла до складу Інституту лідерства і соціальних наук (з 2012 року – Інститут суспільства).

2012 рік – кафедру перейменовано у кафедру фінансів, менеджменту та економіки.

Серпень 2012 року –завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Зеліско Інна Михайлівна – провідний спеціаліст в загальній теорії фінансів, що має багатий досвід практичної діяльності в сфері фінансів підприємств.

2015 рік – кафедра отримала сучасну назву фінансів та економіки.

Липень 2016 року – у процесі реорганізації Київського університету імені Бориса Грінченка кафедра фінансів та економіки була включена до складу нового структурного підрозділу – Факультету інформаційних технологій та управління.

Листопад 2016 року – завідувач кафедри, доктор економічних наук Рамський Андрій Юрійович, провідний спеціаліст з питань формування сталого економічного розвитку країни на основі використання внутрішніх інвестиційних ресурсів, автор понад 80 наукових праць.

{/slides}

{sliders Публікації викладачів кафедри|closed}

 

Публікації станом на 2018 рік

{/slides}

 

{sliders Реестраційна картка НДР і ДКР|closed}

Реестарційний лист наукової теми на 2018 рік 

{/slides}