cda47e0c-87ec-44ab-8ab8-479ee13bcc6b
Контактна інформація

(044) 485-21-82
l.ilich@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 513

Ільїч Людмила Миколаївна

Завідувач кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Управління персналом та HR-брендінг

HR-менеджмент в публічному управлінні

Наставництво, коучінг та управління діловою кар’єрою

HR-менеджмент та психологія управління

Командний коучінг

Професійний і науковий інтерес

Методичні та прикладні аспекти регулювання ринків праці та освіти

Теми дисертацій (захищених)

15 березня 2007 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації: «Трудовий потенціал України та ефективність його використання». Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ.

23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств. (атестат 12ДЦ № 020563).

5 березня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації: «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання». Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ.

Інше

За період наукової діяльності долучилася до виконання дванадцяти науково-дослідних проектів. Результати її особистих досліджень пройшли апробацію більше ніж на 70 науково-практичних конференціях, форумах і конгресах вітчизняного та міжнародного значення, закріплені авторськими свідоцтвами та були впроваджені у практичну діяльність Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, Федерації роботодавців України, Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, Чернігівської та Житомирської обласних адміністрацій, Академічного співтовариства М.Балудянського, Економічного університету у Братиславі, Київського університету імені Бориса Грінченка. Науковий доробок Ільїч Л.М. налічує більше 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: три індивідуальні монографії «Формування і реалізація трудового потенціалу України в умовах демографічної кризи», «Ефективність відтворення трудового потенціалу України», «Структурні трансформації транзитивного ринку праці України», у співавторстві: дванадцять колективних монографій, аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до ВРУ «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році», дві національні доповіді: «Інноваційна Україна ‑ 2020», «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі», навчальний посібник «Економіка праці та соціально-трудові відносини», решта ‑ статті у наукових фахових вітчизняних та закордонних виданнях, матеріали й тези доповідей виступів на конференціях тощо.

Стажувалася в Чехії, Польщі та Словаччині, де ознайомилася зі специфікою організації й регулювання освітніх систем країн Євросоюзу, інструментами реалізації Європейської кваліфікаційної рамки, можливостями використання проектного підходу в управлінні освітніми процесами, а також іншими сучасними технологіями, що в рамках Болонського процесу використовуються у вищій школі.

У 2017 році отримала підтвердження вченого звання доцента в Європейському Союзі (Рішення Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки 2017‑1109/2231:2-714RP-15C0, від 31.01.2017 р.).

З вересня 2017 року по нині є експертом з реформи державного управління Міністерства соціальної політики України (Наказ Міністерства соціальної політики України № 1454 від 11.09.2017 р.).